یک فعال حقوق بشر گفت: نیازها، خواست ها، آرزوها و راه های موفقیت بشر در طول تاریخ تغییر پیدا نکرده است، چرا که خداوند همه آدمیان را بر یک فطرت و خلقت همسانی خلق کرده است، بر این اساس هر قانون و مقرراتی که توسط انسان ها تنظیم و تصویب می شود باید به این فطرت بشری توجه داشته باشد.

دکتر محمدعلی دادخواه در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: این فطرت بشری همان حقوق بشر است که فارغ از باور، رنگ و زیست محیط جغرافیایی به چونی و چرایی انسان، کرامت، حیثیت و شخصیت و آزادی او می اندیشد.

وی خاطرنشان کرد: البته در سال 1948 نخستین اعلامیه حمایت از حقوق بشر به وسیله سازمان ملل ارائه شد، اما پیش از آن در سرزمین ایران 538 سال قبل از میلاد مسیح، کوروش بزرگ به انسان، آزادی او و چگونگی برخورداری وی از آزادی و مبارزه با بردگی پرداخته است.

این حقوقدان ادامه داد: جالب است در فرجام منشور کوروش کلامی آمده است که امروز حقوق بشر در آرزوی آن است. کوروش اعلام می کند همه این قوانین را بنا نهادم تا انسان، شاد و خرسند باشد؛ امری که هنوز حقوق بشر نیمه اول قرن بیست و یکم به آن دست نیافته mohammadalidadkhahاست.

دادخواه تأکید کرد: اما در طول تاریخ، پیامبر اسلام نیز به گونه ای رفتار می کرده است که در نشستن همه بسان دایره گرد هم بنشینند زیرا دایره فزونی و پستی ندارد و همه در یک دایره قرار می گیرند. و یا ناصرخسرو، گوینده بزرگ پارسی می گوید: خلق همه یکسره نهال خدایند/ هیچ نه برکن توزین نهال و نه بشکن. این اندیشه بعدا در بزرگترین معلم اخلاق دنیای پیشین ایرانیان یعنی سعدی نیز تبلور پیدا می کند که می گوید: بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند.

این فعال حقوق بشر تصریح کرد: امروز منشور حقوق بشر متشکل از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق مدنی – سیاسی و میثاق فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی در پی حفظ و پاسداری از حقوق انسانی مقرراتی را قرار داده است، که امروز برای همه اعضای سازمان ملل در حکم پیمان مشترکی است که هیچ یک از دولت ها نمی توانند به بهانه باور، رنگ و یا خصومت های سیاسی آن را نادیده گیرند.

وی با اشاره به شعار امروز حقوق بشر جهانی گفت: شعار امروز حقوق بشر بر این عنوان شکل گرفته است که «من به پا می خیزم برای حفظ حقوق تو»؛ اگر این اندیشه، جاندار و مایه ور شود یک پیج جهانی برای حفظ حقوق همه آدمیان در هریک از قاره های دنیا اعم از سیاه و زرد و سرخ و سفید به پا خواهد شد که می تواند نوید روشنی برای انسان ترسیده و رنج کشیده از فقر، ظلم، بیداد، ستم و سختی های که فرمانروایان بر انسان بی دفاع تحمیل کرده اند باشد. این شعار ساخته و پرداخته شورای حقوق بشر سازمان ملل می باشد.

اما تحقق این شعار در جامعه ایران چگونه ممکن است؟ دادخواه در همین رابطه گفت: اصل سوم قانون اساسی همه ایرانیان را از هر نژاد، رنگ و گروه دارای حقوق مساوی دانسته است. مضاف بر اینکه اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را تکلیف مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به مردم دانسته است. این تکلیف در خمیرمایه جان و تن هر ایرانی است که باید برای حفظ حقوق دیگر هموطنان و همنوعانش اقدام کند.

به گزارش انتخاب خبر، عدم مشارکت سیاسی- اجتماعی مردم چگونه از لحاظ حقوق بشری قابل تغییر است؟ آنچه مسلم است؛ مسئولان حکومتی کمتر به انتقادهای دلسوزانه مردمی توجه می کنند و فقط اوامر خود را در مباحث کلان سیاسی- اجتماعی- اقتصادی اجرا می کنند.

به گفته دکتر محمدعلی دادخواه، مشارکت جامعه مدنی در حوزه های سیایس- اجتماعی یک خواست عمومی در جهان است. با توجه به اینکه جهان به سوی این نگرش باز می گردد که همه حکومت ها نیرو، توان و قدرت خود را از مردم اخذ می کنند و اگر مردم از حکومت یا فرمانروایی روی برگردانند، حکومت فاقد مشروعیت و قدرت است. پس امروز حکومتیان باید انسان را به این جایگاه که حق مسلم او است برسانند و در این مسیر، تکاپوگر و کوشا باشند.