برای تماس با ما از روشهای زیر استفاده کنید:

ایمیل: info@entekhabkhabar.ir

شماره ارسال پیامک: 50001040230303

شماره همراه: 09214221230